Ngày 16/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế và thống kê đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu.

Ngày 16/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế và thống kê đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu.

Nghị định gồm 5 chương, 21 điều khoản: Những quy định chung; Phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu; Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, trách nhiệm của cơ quan hải quan; Khiếu nại, xử lý vi phạm; Tổ chức thực hiện.

Đối với hàng hoá xuất khẩu, trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF), không bao gồm phí bảo hiểm (I) và phí vận tải (F). Đối với hàng hoá nhập khẩu, trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định theo các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định từ Điều 7 đến Điều 12 của Nghị định, bằng cách áp dụng tuần tự từng phương pháp và dừng ngay ở phương pháp xác định được giá tính thuế. Thời điểm xác định trị giá hải quan là ngày người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trong quá trình xác định trị giá tính thuế của hàng nhập khẩu, nếu cần thiết phải trì hoãn ban hành quyết định cuối cùng về trị giá hải quan, người nhập khẩu hàng hoá đó vẫn được phép lấy hàng ra khỏi phạm vi quản lý của cơ quan hải quan nếu người nhập khẩu nộp một khoản bảo đảm dưới hình thứcc bảo lãnh, đặt tiền ký quỹ hoặc những phương thức thích hợp khác ở mức đủ để bảo đảm cho việc nộp toàn bộ số thuế của hàng hoá đó.

Nghị định được đăng Công báo ngày 12/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế cho Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article