Ngày 13/3/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC về Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán.

Ngày 13/3/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC về Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán.

Quy chế gồm 8 chương: Quy định chung; Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông; Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát và Ban Kiểm soát; Ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty; Đào tạo về quản trị công ty; Công bố thông tin và minh bạch; Chế độ báo cáo, giám sát và xử lý vi phạm.

Theo Quy chế, cổ đông niêm yết không được hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới chào bán. Điều này được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT của công ty xây dựng một cơ chế liên lạc thường xuyên với các cổ đông lớn. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền và lợi ích của công ty và các cổ đông khác. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 1 thành viên HĐQT; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được để cử 3 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Thành viên HĐQT một công ty niêm yết không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 5 công ty khác. HĐQT phải chỉ định ít nhất 1 người làm thư ký công ty. Thư ký công ty không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán hiện đang kiểm toán công ty. Công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và những người có liên quan hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà các đối tượng trên có lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác v.v… Định kỳ hàng năm, các công ty niêm yết phải có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về thực hiện quản trị công ty theo quy định của Quy chế với Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article