Ngày 29/5/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2007TT-BTC hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 29/5/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2007TT-BTC hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị miễn thuế gồm: công văn của tổ chức phi Chính phủ đề nghị không thu thuế; xác nhận của cơ quan chủ quản có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án; tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của chuyên gia nước ngoài. Cơ quan thuế cấp Giấy xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 23/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article