Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007; áp dụng đối với người quản lý công ty, Ban Chấp hành công đoàn và người lao động ở các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 87/2007/NÐ-CP  ngày 28/5/2007; áp dụng đối với người quản lý công ty, Ban Chấp hành công đoàn và người lao động ở các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Một trong những mục đích thực hiện dân chủ trong công ty là nhằm nâng cao trách nhiệm của người quản lý công ty đối với người lao động, thiết lập mối quanh hệ lao động hài hòa, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Quy chế quy định những nội dung người quản lý công ty phải công khai cho người lao động biết (chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người lao động, quy chế tiền lương, tiền thưởng, điều lệ công ty v.v…), nội dung người lao động tham gia ý kiến như nội quy, quy chế, quy định của công ty; nội dung người lao động quyết định (ký kết hay chấm dứt hợp đồng lao động, thông qua nghị quyết Hội nghị người lao động v.v…), nội dung người lao động giám sát như thực hiện hợp đồng lao động, thực hiện thỏa ước lao động tập thể v.v… Hình thức giám sát của người lao động trong công ty là thông qua tổ chức Công đoàn công ty phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

Nghị định được đăng Công báo ngày 23/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article