Luật Dạy nghề (Luật số 76/2006/QH11) quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006.

Luật Dạy nghề (Luật số 76/2006/QH11) quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh và cho phép thành lập lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị-xã hội quyết định thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề trực thuộc. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục. Họ cũng là người có thẩm quyền trong việc đình chỉ hoạt động dạy nghề, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm dạy nghề, trường trung cấp ngề, trường cao đẳng nghề.

Luật có hiệu lực thi hành từ 1/6/2007, được đăng Công báo ngày 23/6/2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article