Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 48/2007/QĐ-BNN về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 29/5/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 48/2007/QÐ-BNN về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam và phải trả phí phân tích nguy cơ dịch hại và lệ phí cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật. Hồ sơ cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (Phụ lục 1), cung cấp thông tin bằng văn bản để thực hiện PRA (Phụ lục 2). Quy trình PRA thực hiện theo Quyết định số 4096/QD-BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ kết quả phân tích nguy cơ dịch hại, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp hoặc không cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (mẫu theo Phục lục 4). Thời hạn của Giấy phép là 01 năm. Các lô hàng tương tự và có cùng nguồn gốc chỉ tiến hành phân tích nguy cơ dịch hại một lần và kết quả sẽ được áp dụng cho các lần cấp phép sau.

Quyết định được đăng trên Công báo ngày 22/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article