Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Du lịch về tài nguyên du lịch, quy hoạch phát triển du lịch;  khu, điểm và đô thị du lịch; kinh doanh du lịch; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam; hướng dẫn và xúc tiến du lịch.

Ngày 1/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Du lịch về tài nguyên du lịch, quy hoạch phát triển du lịch;  khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; kinh doanh du lịch; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam; hướng dẫn du lịch; xúc tiến du lịch.

Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhận Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch.

Theo Nghị định, người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất 3 năm (đối với kinh doanh lữ hành nội địa), bốn năm (đối với kinh doanh lữ hành quốc tế). Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ 250 triệu đồng. Khách sạn, làng du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch được xếp hạng cao cấp khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện không bắt buộc phải xin giấy phép kinh doanh (trừ kinh doanh trò chơi có thưởng, mua bán ngoại tệ, bán hàng miễn thuế, casino) nhưng phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi một bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp Trung ương (trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh) hoặc cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp địa phương (trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện) để được trả lời trong vòng 3 ngày (được thông báo để hoàn chỉnh hồ sơ), 15 ngày (được cấp giấy phép, thông báo không đủ điều kiện để được cấp giấy phép). Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện có thời hạn 5 năm nhưng không vượt quá thời gian còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài. Các loại giấy phép này được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại theo quy định tại các điều 24, điều 25, điều 26 của Nghị định này.

Nghị định được đăng Công báo ngày 29/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Nghị định của Chính phủ số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000, số 45/2000/NĐ-CP ngày 6/9/2000, số 27/2001/NĐ-CP ngày 5/6/2001 bị thay thế bởi Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article