Từ ngày 1/7/2007, dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 của Bộ Tài chính đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu.

Ngày 4/6/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 44/2007/QÐ-BTC về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu. Theo đó, từ ngày 1/7/2007, dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 của Bộ Tài chính đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article