Quy định về quản lý lao động và tiền lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được Chính phủ hướng dẫn tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007.

Quy định về quản lý lao động và tiền lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được Chính phủ hướng dẫn tại Nghị định số 86/2007/NÐ-CP ngày 28/5/2007.

Các công ty này trực tiếp tuyển dụng lao động theo quy chế tuyển dụng của công ty và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động. Công ty được áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương nhưng phải bảo đảm đủ 3 điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Nghị định này. Nghị định quy định rõ về quản lý tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và chế độ trách nhiệm gắn với tiền lương, tiền thưởng. Khi thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc để xảy ra một trong các trường hợp sau nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì không được nâng bậc lương hoặc phải hạ bậc lương, không được hưởng lương theo hệ số điều chỉnh, không được thưởng: để công ty lỗ, để mất vốn nhà nước; để công ty không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn; quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ; v.v… Hàng năm, công ty phải báo cáo với chủ sở hữu tình hình thực hiện tiền lương và thu nhập năm trước liền kề của công ty.

Nghị định được đăng Công báo ngày 16/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article