Ngày 25/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ngày 25/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2007/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Các hồ sơ khai thuế nhà, đất; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế chuyển quyền sử dụng đất; lệ phí trước bạ; thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh và hồ sơ khai thuế theo phương pháp khoán được nộp tại Chi cục thuế quản lý địa phương phát sinh các loại thuế này. Hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu  nộp tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước trên cùng một địa phương có quy định việc phối hợp, giải quyết thủ tục hành chính mà trong đó có thủ tục, hồ sơ khai thuế theo cơ chế liên thông một cửa thì điểm nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định đó. Thời gian gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế còn nợ tối đa không quá 2 năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế trong trường hợp bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, hỏa hoạn bất ngờ. Thời hạn này là không quá 1 năm đối với trường hợp phải di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh tra thuế đối với các trường hợp quy định tại Điều 81 Luật Quản lý thuế và trong các trường hợp phát hiện người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế nhiều lần, tại nhiều địa bàn khác nhau, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân; có dấu hiệu trốn thuế; có dấu hiệu tẩu tán tài liệu, tang vật liên quan nhằm trốn thuế, gian lận thuế khi đang được kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế v.v…

Nghị định được đăng Công báo ngày 15/6/2007 và có hiệu lực thi hành từ  ngày 1/7/2007. Trong thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2008, chuyên viên chính, kiểm soát viên chính của cơ quan quản lý thuế được thực hiện thanh tra thuế.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article