Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa tại Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa  tại Quyết định số 521/2007/QÐ-BKH ngày 22/5/2007.

Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 13/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article