Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 72/2006/QH11) được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 72/2006/QH11) được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007.

Luật quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật gồm 8 chương, 80 điều: Những quy định chung; Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Dạy nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết; Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; Quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 10/6/2007. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article