Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BNN ngày 6/2/2007 và Quyết định số 767/QĐ-BNN về việc công bố Danh mục vắcxin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam năm 2007.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BNN ngày 6/2/2007 và Quyết định số 767/QĐ-BNN về việc công bố Danh mục vắcxin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam năm 2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/6/2007 (từ số 336-339) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 04/3006/QĐ-BNN ngày 12/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục vắcxin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y năm 2006.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article