Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 02/2007/TT-NHNN ngày 21/5/2007 sửa đổi nội dung khoản 5 của Thông tư hướng dẫn hoạt động mua và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính.

Ngày 7/9/2006, Ngân hàng Nhà nước đã có Thông tư số 07/2006/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính quy định tại Nghị định số 16/2001/NÐ-CP ngày 2/5/2001 và Nghị định số 65/2005/NÐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.

Để thống nhất thực hiện, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 02/2007/TT-NHNN ngày 21/5/2007 sửa đổi nội dung khoản 5 của Thông tư nói trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article