Nhằm hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

Nhằm hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2007/NÐ-CP ngày 23/5/2007 quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định quy định về tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Tại Ban Quản lý khu kinh tế, Trưởng ban bố trí 02-03 cán bộ thuộc Phòng (Ban) Quản lý quy hoạch, Xây dựng và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Ban Quản lý khu kinh tế. Tại doanh nghiệp nhà nước, Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có Hội đồng quản trị) hoặc Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước phải phân công cán bộ lãnh đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh phụ trách và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; có bộ phận chuyên môn tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc trong việc xử lý các vấn đề về môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên (nếu có); thành lập lực lượng chuyên trách hoặc bán chuyên trách ứng phó sự cố môi trường và định kỳ kiểm tra hoạt động của lực lượng này theo quy định pháp luật.

Nghị định được đăng Công báo ngày  7/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article