Quỹ phát triển khoa học công nghệ là tổ chức do doanh nghiệp thành lập để đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, sản phẩm, hợp lý hóa sản xuất của doanh nghiệp.

Quỹ phát triển khoa học công nghệ (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức do doanh nghiệp thành lập để đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, sản phẩm, hợp lý hóa sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp gửi Quyết định thành lập và Điều lệ Quỹ tới Sở Khoa học và công nghệ, cơ quan thuế, Sở Tài chính nơi doanh nghiệp đóng trụ sở trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định thành lập. Các cơ quan này phối hợp với nhau trong hướng dẫn, kiểm tra việc  thực hiện Điều lệ, tình hình thực hiện chế độ tài chính, đình chỉ, tạm đình chỉ, cho phép Quỹ hoạt động trở lại. Tùy theo quy mô của Quỹ, người có thẩm quyền cao nhất của doanh nghiệp (Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV hoặc chủ sở hữu công ty, Chủ doanh nghiệp tư nhân, Tổng Giám đốc) quyết định chế độ làm việc của Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên văn phòng Quỹ theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách.

Nguồn vốn của Quỹ được hình thành từ lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, đóng góp tự nguyện không vì mục đích lợi nhuận của các tổ chức hợp pháp, cá nhân trong và ngoài nước và từ các nguồn hợp pháp khác. Vốn của Quỹ được dùng để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ,v.v… Khi giải thể (tự nguyện hoặc bị bắt buộc), phải tiến hành đối chiếu sổ sách và thực tế kiểm kê. Sau khi thanh toán hết các khoản công nợ và chi phí giải thể, phần giá trị còn lại được phân chia theo cơ cấu hình thành nguồn vốn ban đầu của Quỹ giữa phần đóng góp của Nhà nước thông qua việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và phần đóng góp của doanh nghiệp từ lợi nhuận. Phần vốn góp của Nhà nước phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QÐ-BTC ngày 16/5/2007, được đăng Công báo ngày 6/6/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article