Bộ  Bưu chính, Viễn thông đã ban hành các quy định về mức cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam vào mạng viễn thông cố định, cước kết nối đối với liên lạc điện thoại giữa hai mạng di động và cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động.

Ngày 7/5/207, Bộ  Bưu chính, Viễn thông đã ban hành quy định về mức cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam vào mạng viễn thông cố định tại Quyết định số 06/2007/QÐ-BBCVT, cước kết nối đối với liên lạc điện thoại giữa hai mạng di động tai Quyết định số 07/2007/QÐ-BBCVT, cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động tại Quyết định số 08/2007/QĐ-BBCVT. Các mức cước kết nối quy định tại các Quyết định trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Các Quyết định trên được đăng Công báo ngày 24/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với các quy định tại các Quyết định này được bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article