Ngày 15/5/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2007/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Ngày 15/5/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2007/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Phạm vi áp dụng chuyển giao là quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) nhà nước một thành viên, hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập; tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập. Việc chuyển giao được thực hiện giữa các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh với Tổng công ty. Đối với công ty cổ phần, nội dung chuyển giao là giá trị cổ phần nhà nước (tính theo mệnh giá) đầu tư tại doanh nghiệp và các khoản tiền của Nhà nước còn phải thu hồi. Đối với công ty TNHH, nội dung chuyển giao là giá trị vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Thông tư ban hành 5 phụ lục, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự chuyển giao, việc chuyển giao tại các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện cổ phần hóa, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, trách nhiệm của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 81/2005/TT-BTC ngày 19/9/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article