Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2007/NĐ-CP, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các hoạt động có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 18/7/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2007/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các hoạt động có liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc lá trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhà nước thống nhất quản lý đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá, thực hiện độc quyền sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá. Nguyên liệu thuốc lá là hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Sản phẩm thuốc lá là hàng hóa hạn chế kinh doanh. Sản xuất sản phẩm thuốc lá là ngành, nghề kinh doanh phải có giấy phép do Bộ Công nghiệp cấp. Đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Sản xuất sản phẩm thuốc lá là ngành nghề kinh doanh phải có giấy phép. Máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá, nguyên liệu, giấy cuốn điếu, sản phẩm thuốc lá là hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp. Tổ chức, cá nhân chỉ được kinh doanh nguyên liệu thuốc lá khi có giấy chứng nhận đủ các điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và thực hiện đúng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Nghị định nêu rõ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Để bán buôn, đại lý bán buôn thuốc lá, doanh nghiệp phải có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá; có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng; có hợp đồng mua bán sản phẩm thuốc lá và hệ thống phân phối thuốc lá ổn định v.v… Để được bán lẻ, doanh nghiệp phải thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc của thương nhân bán buôn, đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá và phải có Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá quy định tại Điều 26 Nghị định này.

Nghị định được đăng Công báo ngày 1/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article