Ngày 7/7/2007, Bộ Xây dựng và Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

Ngày 7/7/2007, Bộ Xây dựng và Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, hai Bộ phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, phát hiện, làm rõ, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng, kịp thời cung cấp cho nhau các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tình hình vi phạm hành chính hoặc tội phạm trong hoạt động xây dựng. Các vi phạm pháp luật cần phối hợp xử lý là các vi phạm về quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế, cấp phép xây dựng, quy định luật đấu thầu, nghiệm thu, sử dụng nguyên vật liệu, thiết bị trong thi công xây dựng và các hành vi vi phạm pháp luật khác gây hậu quả nghiêm trọng. Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý và chức vụ là các cơ quan đầu mối thực hiện sự phối hợp theo Thông tư này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article