Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2007/NĐ-CP về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ-công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Ngày 26/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2007/NĐ-CP  về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ-công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Nghị định gồm 5 chương: Những quy định chung; Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập; Tổ chức doanh nghiệp theo hình thức công ty mẹ - công ty con; Tổ chức lại, chuyển đổi doanh nghiệp theo hình thức công ty mẹ - công ty con; Điều khoản thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 9/8/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ-công ty con.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article