Người lao động tại các công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007.

Người lao động tại các công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khi cổ phần hóa, giao bán; chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn; giải thể, phá sản được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007.

Nghị định được đăng Công báo ngày 17/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, áp dụng đến hết ngày 30/6/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article