Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2007/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Ngày 26/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2007/NĐ-CP  về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định gồm 7 chương, 58 điều: Những quy định chung;  xử lý tài chính khi cổ phần hóa; xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm; tổ chức thực hiện; điều khoản thi hành.

Đối tượng cổ phần hóa là các công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ-công ty con, công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty do nhà nước thành lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc của các công ty trên và công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thỏa mãn 2 điều kiện tại Điều 3 của Nghị định. Có 3 hình thức cổ phần hóa: giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán một phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc kết hợp với phát hành thêm cổ phiếu; bán toàn bộ vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Nghị định được đăng Công báo ngày 17/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article