Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng sản phẩm thuốc lá, thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để hạn chế tiêu thụ thuốc lá và độc quyền trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm thuốc lá.

Theo Quyết định số 88/2007/QĐ-TTg ngày 13/6/2007 phê duyệt Chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng sản phẩm thuốc lá, thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để hạn chế tiêu thụ thuốc lá và độc quyền trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm thuốc lá. Chỉ các doanh nghiệp nhà nước đã được cấp phép và các doanh nghiệp liên doanh giữa doanh nghiệp đã được cấp phép với nước ngoài, trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mới được sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Thành lập Tập đoàn thuốc lá Việt Nam hoạt động kinh doanh đa ngành trên cơ sở sắp xếp 4 đầu mối quản lý sản xuất kinh doanh thuốc lá là Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Khánh Việt, Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. Sản lượng thuốc lá hàng năm không được vượt năng lực sản xuất thực tế do Bộ Công nghiệp xác định và công bố tại thời điểm ngày 14/8/2000. Tăng tỷ trọng sản lượng thuốc lá trung cao cấp, giảm dần thuốc lá phổ thông cấp thấp…

Quyết định nêu 8 giải pháp thực hiện Chiến lược: tổ chức sắp xếp lại ngành thuốc lá; tổ chức tiêu thụ sản phẩm thuốc lá; đầu tư và nghiên cứu khoa học; đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá; hợp tác quốc tế; giải pháp về nguồn nhân lực và đào tạo; bảo vệ môi trường và sản xuất sạch; đa dạng ngành ngề kinh doanh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 4/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article