Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2007/NĐ-CP quy định về thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ.

Ngày 14/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2007/NĐ-CP quy định về thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ trong cơ quan, đơn vị nhà nước và quy định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề.

Các lĩnh vực có quy định thời hạn không được kinh doanh được chia thành 4 nhóm thuộc 20 Bộ, ngành. Thời hạn không được kinh doanh đối với những người thôi giữ chức vụ là từ 6 tháng (thuộc các Bộ Y tế, Giáo dục và đào tạo,…) đến 24 tháng (thuộc các Bộ Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước,…). Đối với các dự án, chương trình có thời hạn thực hiện trên 5 năm thì thời hạn này là khi dự án, chương trình đó đã thực hiện tối thiểu được 36 tháng. Người thôi giữ chức vụ thuộc các lĩnh vực trên chỉ được kinh doanh sau khi hết thời hạn quy định tại Điều 5 Nghị định. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi phát hiện lĩnh vực kinh doanh và thời hạn không được kinh doanh của người thôi giữ chức vụ được cấp phép không đúng quy định tại Nghị định này.

Nghị định được đăng Công báo ngày 2/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article