Các trung tâm dạy nghề được thành lập phải đảm bảo 6 điều kiện (chỗ học tối thiểu cho 150 học sinh tại cùng một thời điểm, tỷ lệ quy đổi giáo viên và học sinh  là 1/25, diện tích sử dụng tối thiểu là 1000 m2 đối với khu vực đô thị, 2000m2 đối với khu vực ngoài đô thị…).

Theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/5/2007 quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề thì các trung tâm dạy nghề được thành lập phải đảm bảo 6 điều kiện (chỗ học tối thiểu cho 150 học sinh tại cùng một thời điểm, tỷ lệ quy đổi giáo viên và học sinh  là 1/25, diện tích sử dụng tối thiểu là 1000 m2 đối với khu vực đô thị, 2000m2 đối với khu vực ngoài đô thị…). Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề bao gồm: văn bản/đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề; đề án thành lập; chương trình dạy nghề; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; văn bản xác nhận quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà; văn bản xác nhận của ngân hàng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị-xã hội có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm dạy nghề trực thộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị-xã hội. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article