Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Ngày 4/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP  ngày 10/10/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Nghị định được đăng Công báo ngày 2/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Hành vi vi phạm được thực hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc xử phạt được áp dụng theo Nghị định số 126/2005/NĐ-CP.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article