Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2007/NĐ-CP về quản lý hoạt động bay, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc tổ chức, sử dụng vùng trời; cấp phép bay; phối hợp quản lý hoạt động bay dân dụng và quân sự; quản lý hoạt động bay đặc biệt.

Ngày 4/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2007/NÐ-CP  về quản lý hoạt động bay, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc tổ chức, sử dụng vùng trời; cấp phép bay; phối hợp quản lý hoạt động bay dân dụng và quân sự; quản lý hoạt động bay đặc biệt.

Nghị định gồm 5 chương: Quy định chung; Tổ chức, sử dụng vùng trời; Cấp phép bay; Phối hợp quản lý hoạt động bay dân dụng và quân sự; Điều khoản thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 2/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 25/2000/NĐ-CP ngày 1/8/2000 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article