Ngày 18/4/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng tại Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN.

Ngày 18/4/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) tại Quyết định số 16/2007/QÐ-NHNN.

Báo cáo tài chính của các TCTD được lập theo các chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán hiện hành để phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của TCTD. Hệ thống báo cáo tài chính này bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của TCTD. TCTD phải gửi Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán kèm theo kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập về Ngân hàng Nhà nước ngay sau khi kết thúc kiểm toán. Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ chậm nhất là ngày 30 tháng đầu của quý kế tiếp. Tất cả các TCTD phải công khai báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán kèm theo kết luận kiểm toán tại nơi đặt trụ sở chính và các địa điểm hoạt động, trên báo Trung ương và địa phương ba số liên tiếp, trên trang web hoặc dưới hình thức phát hành ấn phẩm của TCTD, thông báo bằng văn bản tới các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu, họp báo v.v…

Quyết định ban hành Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính năm, giữa niên độ đối với TCTD, Bảng cân đối tài khoản kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. (bắt đầu áp dụng cho Báo cáo tài chính Quý II/2007). Quyết định số 1145/2002/QĐ-NHNN ngày 18/10/2002, Quyết định số 1407/2004/QĐ-NHNN ngày 1/11/2004, Quyết định số 09/2006/QĐ-NHNN ngày 20/2/2006 bị thay thế bởi Quyết định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article