Mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển công nghiệp nội dung số thành một ngành kinh tế trọng điểm, đóng góp ngày càng nhiều cho GDP, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận các sản phẩm nội dung thông tin số, thúc đẩy mạnh mẽ sự hình thành và phát triển xã hội thông tin và kinh tế trí thức.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển công nghiệp nội dung số thành một ngành kinh tế trọng điểm, đóng góp ngày càng nhiều cho GDP, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận các sản phẩm nội dung thông tin số, thúc đẩy mạnh mẽ sự hình thành và phát triển xã hội thông tin và kinh tế trí thức. Mục tiêu cụ thể là đạt tốc độ tăng trưởng trung bình từ 35-40%/năm, tổng doanh thu đạt 400 triệu USD/năm; xây dựng một đội ngũ 10-20 doanh nghiệp nội dung số mạnh, có trên 500 lao động chuyên nghiệp v.v…

Chương trình đưa ra các chính sách và giải pháp phát triển như hoàn thiện môi trường pháp lý cho lĩnh vực công nghiệp nội dung số, đẩy mạnh chương trình đưa Internet đến trường học, tăng cường phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, có chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh nội dung thông tin số tại Việt Nam... Kinh phí thực hiện Chương trình khoảng 1.280 tỷ đồng, trong đó các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp 30%.

Chương trình đưa ra 9 Dự án trọng điểm như Dự án xây dựng dịch vụ tư vấn y tế, khám chữa bệnh từ xa; Dự án xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, hình ảnh cho công nghiệp nội dung số Việt Nam, v.v…

Chương trình được phê duyệt bởi Quyết định số 56/2007/QÐ-TTg ngày 3/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đăng Công báo ngày 29/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article