đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007.

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 75/2007/QÐ-TTg ngày 28/5/2007.

Theo Kế hoạch này, đến năm 2010, doanh số sản xuất công nghiệp điện tử  đạt từ 4 đến 6 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt từ 3 đến 5 tỷ USD, tạo việc làm cho 300 ngàn lao động, tốc độ tăng trưởng từ 20% đến 30%/năm. Định hướng phát triển của các doanh nghiệp trong nước trong thời gian tới là chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng phát triển điện tử chuyên dùng, bao gồm sản xuất sản phẩm, linh kiện, phụ tùng và sản phẩm phụ trợ cho các lĩnh vực tin học, viễn thông, điện tử y tế, điện tử công nghiệp, cơ điện tử, đo lường, tự động hóa. Nhóm sản phẩm định hướng phát triển bao gồm: máy tính và các thiết bị ngoại vi, thông tin-viễn thông, điện tử y tế, điện tử công nghiệp, đo lường và tự động hóa, sản xuất linh kiện, phụ tùng và sản phẩm phụ trợ. Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp điện tử ở các khu công nghiệp và khu chế xuất tại các vùng kinh tế trọng điểm theo định hướng phát triển kinh tế-xã hội các vùng này đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của Chính phủ.

Kế hoạch nêu ra 7 nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, vốn đầu tư, sản phẩm trọng điểm, thị trường, công nghệ, nguồn nhân lực và công nghiệp phụ trợ. Các dự án trọng điểm thực hiện kế hoạch bao gồm: dự án Xây dựng khu tổ hợp công nghiệp công nghệ thông tin-truyền thông, dự án Xây dựng Trung tâm thông tin về công nghiệp điện tử  (Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì), dự án Tái cơ cấu sản phẩm điện tử (Hiệp hội các doanh nghiệp điện tử Việt Nam chủ trì), dự  án Đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp điện tử (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì).

Các doanh nghiệp tích cực tham gia vào các chương trình đổi mới cơ cấu doanh nghiệp, cải tiến phương thức làm việc phù hợp với tính chuyên nghiệp của các tập đoàn kinh tế quốc tế, các công ty đa quốc gia; chú trọng hình thức tái đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm mới, phát triển sản phẩm công nghệ trọng điểm. Khi tham gia các chương trình này, doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi theo quy định pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article