Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2007/NĐ-CP điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ đối với các khoản nợ hợp pháp và đã quá hạn thanh toán trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 14/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2007/NĐ-CP điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ đối với các khoản nợ hợp pháp và đã quá hạn thanh toán trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam; áp dụng đối với các chủ nợ, khách nợ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ và các tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới được phép hoạt động dịch vụ này. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ đòi nợ. Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỷ đồng. Mức vốn này phải được duy trì suốt trong quá trình hoạt động cuả doanh nghiệp. Ngoài những quy định về hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải có hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn, về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp. Người quản lý, giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp phải là những người không có tiền án, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ từ trung cấp trở lên trong thuộc một trong các ngành kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh. Những người không đeo thẻ nhân viên hoặc không có giấy giới thiệu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì không được làm việc trực tiếp với chủ nợ, khách nợ hoặc với tổ chức, cá nhân khác liên quan. Chủ nợ, khách nợ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thỏa thuận phí dịch vụ đòi nợ và ghi trong hợp đồng được ký kết giữa hai bên. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh doanh nghiệp.

Nghị định được đăng Công báo ngày 13/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Doanh nghiệp đã đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định này thì không phải làm lại thủ tục đăng ký kinh doanh nhưng trong vòng 60 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp phải có hồ sơ chứng minh đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article