Hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo cam kết trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đã được công bố tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại.

Hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo cam kết trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đã được công bố tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại.

Theo lộ trình này, các hoạt động đại lý mua bán hàng hóa, bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại được đầu tư theo hình thức tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ. Từ 1.1.2008, tỷ lệ vốn góp này không bị hạn chế. Các hoạt động trên được đầu tư theo hình thức tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài kể từ ngày 1.1.2009.

Quyết định ban hành các Danh mục hàng hóa và lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article