Ngày 7/5/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự do

Ngày 7/5/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2007/TT-BTChướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về phạm vi, điều kiện, nguyên tắc áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; xuất xứ, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; khai hải quan, kiểm tra hải quan v.v... Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định cụ thể tại từng Quyết định về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Hàng hóa nhập khẩu có tổng giá trị lô hàng (FOB) không vượt quá 200 USD không phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Doanh nghiệp phải xuất trình một hoặc nhiều hóa đơn thương mại riêng biệt cho các chi tiết (cụm chi tiết), linh kiện (cụm linh kiện) có C/O để đề nghị áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; áp dụng cho các tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ các Thông tư số 14/2006/TT-BTC ngày 28/2/2006, Thông tư số 16/2004/TT-BTC ngày 10/3/2004; Thông tư số 52/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006; Quyết định số 35/2006/QĐ-BTC ngày 12/6/2006

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article