Việc quản lý, sử dụng đất cảng hàng không, sân bay; điều kiện, trình tự mở, đóng cảng hàng không, sân bay; quản lý hoạt động tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận; sử dụng sân bay dùng chung dân dụng và quân sự được quy định tại Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007.

Việc quản lý, sử dụng đất cảng hàng không, sân bay; điều kiện, trình tự mở, đóng cảng hàng không, sân bay; quản lý hoạt động tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận; sử dụng sân bay dùng chung dân dụng và quân sự được quy định tại Nghị định số 83/2007/NÐ-CP ngày 25/5/2007.

Người được cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay muốn mở cảng hàng không, sân bay phải gửi hồ sơ đề nghị cho Cục Hàng không Việt Nam. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trong thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mở cảng hàng không, sân bay. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ cho Cảng vụ hàng không. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, ban hành quyết định giao đất, ký hợp đồng cho thuê đất với tổ chức, cá nhân thuê đất và tiến hành bàn giao đất. Vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế là 100 tỷ đồng, cảng hàng không nội địa là 30 tỷ đồng. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không thì vốn pháp định là 30 tỷ đồng (kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế), 10 tỷ đồng (kinh doanh tại cảng hàng không nội địa). Nghị định cũng ban hành Danh mục dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Nghị định được đăng Công báo ngày 16/6/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Bãi bỏ Nghị định số 29/CP ngày 02/4/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article