Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc.

Ngày 31/5/2007, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 41/2007/QÐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc, áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC nói trên và được nhập khẩu vào Việt nam từ các nước: Bru-nây Đa-ru-sa-lam, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lay-xi-a, Liên bang My-an-ma, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa Sing-ga-po, Hàn Quốc.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/6/2007 (các số từ 364 đến 377) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article