Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam năm 2007 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN ngày 6/2/2007.

Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam năm 2007 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN ngày 6/2/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/6/2007 (các số từ 340 đến 357) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 03/2006/QĐ-BNN ngày 12/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục thuốc thú y năm 2006.

Danh mục này được đính chính bởi Quyết định số 768/QĐ-BNN ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định được đăng trên Công báo ngày 10/6/2007 (số 357) và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article