Ngày 19/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP quy định về việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngày 19/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2007/NÐ-CP quy định về việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân  nước ngoài có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nhu cầu thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ  lập hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Sau khi được thành lập, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (bao gồm Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Dự án sản xuất kinh doanh) trình Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được xem xét, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi Sở Khoa học và công nghệ nhận hồ sơ hợp lệ. Doanh nghiệp không phải nộp lệ phí khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đồng thời là Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng chế độ miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao theo quy định pháp luật kể từ khi có thu nhập chịu thuế với điều kiện doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong năm thứ nhất đạt ít nhất là 30% tổng doanh thu, năm thứ hai đạt ít nhất là 50% tổng doanh thu và từ năm thứ ba trở đi đạt ít nhất là 70% tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Nghị định được đăng Công báo ngày 7/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article