Việc tổ chức, quản lý chợ công nghệ và thiết bị do Nhà nước hỗ trợ kinh phí được thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2007.

Việc tổ chức, quản lý chợ công nghệ và thiết bị do Nhà nước hỗ trợ kinh phí được thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2007.

Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) được tổ chức 2 năm/lần trên quy mô cả nước, hàng năm theo quy mô vùng do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, quản lý. UBND cấp tỉnh là cơ quan chỉ đạo Techmart ở địa phương. Techmart được tổ chức nhằm hỗ trợ và thúc đẩy giao dịch mua, bán công nghệ và thiết bị. Các giao dịch, mua bán công nghệ, thiết bị tại Techmart được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Chuyển giao công nghệ và các quy định có liên quan. Tổ chức, cá nhân thamgia Techmart có quyền được vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia và các quỹ khác để thực hiện các hợp đồng mua bán công nghệ và thiết bị đã được ký kết theo quy định hiện hành.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article