Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động.

Ngày 8/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động.

Nghị định quy định về Hội đồng hòa giải lao động và hòa giải viên lao động, việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể của Chủ tịch UBND cấp huyện, của Trọng tài lao động, việc cử đại diện tập thể lao động, giải quyết các vụ ngừng việc của tập thể lao động khi tranh chấp lao động tập thể về quyền.

Nghị định được đăng Công báo ngày 22/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 58/CP ngày 31/5/1997 của Chính phủ về việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công, Quyết định số 744/TTg ngày 8/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article