Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN bổ sung hướng dẫn về tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN bổ sung hướng dẫn về tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa nêu tại Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 6/4/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article