Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, áp dụng đối với bên giao thầu và bên nhận thầu.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, áp dụng đối với bên giao thầu và bên nhận thầu là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề khi tham gia ký kết hợp đồng thực hiện các hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về hồ sơ và nội dung của hợp đồng, đồng thời ban hành các Phụ lục về Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán, Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng, bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng và Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, Công thức điều chỉnh giá.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 02/2005/TT-TT-BXD ngày 25/2/2005 của Bộ Xây dựng.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article