Kể từ ngày 1/9/2007, mười sáu mặt hàng nhập khẩu liệt kê tại Quyết định số 71/2007/QĐ-BTC không phải dán tem hàng nhập khẩu.

Kể từ ngày 1/9/2007, mười sáu mặt hàng nhập khẩu liệt kê tại Quyết định số 71/2007/QĐ-BTC không phải dán tem hàng nhập khẩu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 15/8/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article