được ban hành tại Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

được ban hành tại Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

Theo Quy chế, các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua, góp vốn sở hữu ít nhất 20% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ và cam kết nắm giữ toàn bộ phần vốn góp hoặc số cổ phần đó trong thời hạn ít nhất 3 năm sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, trừ trường hợp chuyển nhượng cho cổ đông hoặc thành viên sáng lập khác. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty quản lý quỹ. Bộ máy tổ chức của Công ty quản lý quỹ phải tách biệt, độc lập với bộ máy tổ chức (nếu có) của chủ sở hữu, các thành viên sáng lập, các cổ đông sáng lập của Công ty quản lý quỹ. Người hành nghề quản lý quỹ phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này được đính chính bởi Quyết định số 2529/2007/QĐ-BTC ngày 27/7/2007 (sai sót về số thứ tự).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article