đã được phê duyệt tại Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

đã được phê duyệt tại Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là phát triển thị trường vốn đa dạng để đáp ứng nhu cầu huy động vốn và đầu tư của mọi đối tượng trong nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2010, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 50% GDP và đến năm 2020 đạt 70% GDP. Đề án đưa ra 4 giải pháp dài hạn, 7 giải pháp trước mắt. Một trong những giải pháp trước mắt là đẩy mạnh chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế và các ngân hàng thương mại nhà nước, gắn việc cổ phần hóa với niêm yết trên thị trường chứng khoán, mở rộng việc phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn trên thị trường. Chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hình thức công ty cổ phần và niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/8/2007 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007, thay thế Quyết định số 163/2003/QĐ-TTg ngày 5/8/2003 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article