Sáu tháng đầu năm 2007, toàn quốc đã có 27.902 doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh, với số vốn đăng ký là 227.520.083 triệu đồng, đạt 123,5% về số lượng và 344,2% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo từ các Sở Kế hoạch và Đầu tư trong cả nước, 6 tháng đầu năm 2007, toàn quốc đã có 27.902 doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh, với số vốn đăng ký là 227.520.083 triệu đồng, đạt 123,5% về số lượng và 344,2% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh có số lượng đăng ký thấp hơn so với cùng kỳ năm 2006 thì loại hình công ty cổ phần có số lượng doanh nghiệp đăng ký là 6.630, số vốn đăng ký 139.395.684 triệu đồng (chiếm 24% về số lượng và  61% về số vốn đăng ký trong tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh), đạt 135,9% về số lượng và 427,6% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Có 3103 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đăng ký với số vốn đăng ký là 28.870.377 triệu đồng, chiếm 11% về số lượng và 13% về số vốn đăng ký. Vốn bình quân doanh nghiệp 6 tháng đầu năm là 8,15 tỷ đồng, gấp gần 3 lần vốn bình quân doanh nghiệp cùng kỳ năm ngoái (2,92 tỷ đồng).

Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh vẫn là các địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh (57%). Các địa phương có từ 500 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trở lên là Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng. Các địa phương có từ 50 đến dưới 60 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh là Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Hậu Giang, Tuyên Quang, Hà Giang và Trà Vinh.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article