Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Ngày 31/7/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Nghị định gồm 5 chương: Quy định chung; Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; Hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; Tổ chức thực hiện.

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: có Giấy phép khai thác khoáng sản, có dự án đầu tư và thiết kế khai thác mỏ đã được phê duyệt, có điều kiện về năng lực và công nghệ. Việc kinh doanh vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại. Sản phẩm vật liệu xây dựng đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn đã công bố, có nhãn ghi đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. Những cơ sở sản xuất vật liệu xâ dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường đã được đầu tư trước khi Nghị định này có hiệu lực phải có phương án khắc phục được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Nếu không có phương án khắc phục thì phải chuyển đổi sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn hoặc ngừng sản xuất.

Nghị định được đăng Công báo ngày 14/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article