Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai thông tin của người nộp thuế theo mẫu quy định và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế, người nộp thuế được cấp một mã số thuế, được cấp Chứng nhận đăng ký thuế. Tổng cục Thuế là cơ quan nhà nước có trách nhiệm về quản lý thuế và cấp mã số thuế. Đối tượng thuộc diện đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Thông tư hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký thuế của các đối tượng nộp thuế (tổ chức kinh doanh, nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam, hộ kinh doanh, v.v…), địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, chấm dứt mã số thuế v.v... Người nộp thuế có thể nhận mẫu tờ khai đăng ký thuế tại các cơ quan thuế gần nhất hoặc in mẫu tờ khai đăng ký thuế trên trang tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ htttp://www.gdt.gov.vn.

Thông tư ban hành các mẫu hồ sơ đăng ký thuế, được đăng Công báo ngày 10/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 của Bộ Tài chính

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article