Các doanh nghiệp không được đình công gồm doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích và doanh nghiệp có vai trò thiết yếu trong nền kinh tế quốc dân.

Các doanh nghiệp không được đình công gồm doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích và doanh nghiệp có vai trò thiết yếu trong nền kinh tế quốc dân. Danh mục các doanh nghiệp này được ban hành kèm Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007.

Khi có yêu cầu của tập thể lao động tại các doanh nghiệp không được đình công, người sử dụng lao động chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở để giải quyết. Người sử dụng lao động phải báo cáo lên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong nếu trong thời hạn 3 ngày mà không giải quyết được yêu cầu của tập thể lao động. Khi có tranh chấp lao động tập thể, các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết. Nếu một bên hoặc cả hai bên không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động thì có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Nghị định được đăng Công báo ngày 12/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 51/CP ngày 29/8/1996 của Chính phủ về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công; Nghị định số 67/2002/NĐ-CP ngày 9/7/2002 sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 51/CP nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article