Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 30/2007/QĐ-BTC ngày 7/5/2007 về việc thuế xuất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.

Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục hàng hóa được áp dụng giảm 50% mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013 và Danh mục hàng hóa không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chương trình ưu đãi Việt Lào tại Quyết định số 30/2007/QĐ-BTC ngày 7/5/2007 về việc thuế xuất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào không thuộc hai danh mục nêu trên được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article